INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

 

Logo tohoto OP je, že je to program, který financuje to, co všichni potřebujeme. A z názvu je patrné, že cílovou oblastí jsou regiony, v našem případě NUTS II Severovýchod, zahrnující kraje Královehradecký, Pardubický a Liberecký. Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora směřovat, jsou:

Specifické cíle:

·         Silnice (budování a modernizace hl. silnic II., případně III. třídy)

·         Doprava (podpora dopravní obslužnosti, výstavba terminálů, cyklostezek)

·         IZS - Integrovaný záchranný systém (budování stanic, jejich vybavení a modernizace)

·         Sociální integrace, sociální podnikání (budování soc. zařízení, jejich podpora)

·         Zdravotnictví (zvyšování péče, převážně té specializované, ve zdravotních zařízeních)

·         Vzdělávání (podpora infrastruktury pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, celoživotní a neformální vzd.)

·         Zateplování (zlepšení energetické účinnosti v bytových domech)

·         Kultura (péče o kulturní památky včetně muzeí)

·         eGovernment (podpora stávajících a budování nových IS veřejné správy, kyberbezpečnost)

·         CLLD - Územní plánování měst a obcí (podpora místních akčních skupin)

Novinkou v IROP bude používání tzv. integrovaných nástrojů. Integrované nástroje představují způsob, jak koncentrovat prostředky EU ve specifických typech území a tím podpořit další rozvoj těchto oblastí a zároveň přispět k vyrovnání územních rozdílů. Konkrétně se pro naši oblast jedná se o Integrované územní investice (ITI) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Nositelé integrovaných nástrojů, tj. příslušná města či místní akční skupiny (MAS), musí nejprve pro své území zpracovat integrovanou strategii, jejíž součástí bude vymezení priorit, které mají být jejím prostřednictvím financovány. Integrované strategie přitom umožní financovat aktivity z různých prioritních os, jednoho či více operačních programů.

První výzvy již byly spuštěny, a to v např. zateplování, IZS, budování cyklostezek, podpora infrastruktury MŠ, oprava památek či kybernetická bezpečnost. V roce 2016 budou vyhlášeny kompletní výzvy na podporu celého SC Vzdělávání. Jejich termíny naleznete zde

Stručná základní charakteristika:

·         Výzvy v tomto OP jsou jak kolové, tak průběžné (tj. trvající až do vyčerpání prostředků bez dalšího vypsání nové výzvy) 

·         Poskytnutí dotace je vždy v režimu „ex post“ (po úspěšném skončení a vyúčtování projektu)