INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

VZDĚLÁVÁNÍ

Podpora vzdělávání přes IROP je rozdělena jak podle stupně vzdělávací úrovně, tak podle místa dopadu. A to konkrétně na oblasti s SVL (sociálně vyloučená lokalita), bez SVL (viz mapa u odkazu IROP) – dělené podle ORP, anebo podle územního plánování přes Místní akční plány (MAP), Krajské akční plány (KAP), Integrované územní plánování (ITI).

1)       Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol

-          Budování nových kapacit u MŠ (podmínka minimálního navýšení o 16 dětí)

-          Výše podpory je 90% a min. výše způsobilých výdajů musí činit 750 tis. Kč

-          Možnost zahrnout do vedlejších aktivit (max. 15% z celkového rozpočtu) i pořízení venkovních herních prvků a zeleně

-          Nelze pouze rekonstruovat původní budovy, je nutná výstavba nových prostor (a k tomu rekonstrukce těch částí, které budou garantovat naplnění monitorovacího indikátoru, tj. navýšení kapacity)

-          Pro rok 2016 výzvy v rámci ORP č. 14 a č. 15 (SVL), které končí 22. 4. 2016

-          Výzva č. 37 v rámci ITI, která končí v 6/2023 (s alokací přes 1 mld. Kč)

2)       Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

-          Výzva č. 58, doba pro podání žádostí 8/16-1/17, alokace 706 mil. Kč

-          Výzva č. 59 (SVL), doba pro podání žádostí 8/16-1/17, alokace 1,453 mld. Kč

3)       Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání

-          Výzva č. 45, doba pro podání žádostí 5-10/16, alokace 547 mil. Kč

-          Výzva č. 46, doba pro podání žádostí 5-10/16, alokace 997 mil. Kč

4)       Podpora infrastruktury pro celoživotní, zájmové a neformální vzdělávání mládeže

-          Výzva č. 49, doba pro podání žádostí 6-1117, alokace 180 mil. Kč

-          Výzva č. 50, doba pro podání žádostí 6-11/17, alokace 324 mil. Kč

5)       Regionální vzdělávání ITI (Hradecko-pardubická metropolitní oblast)

-          Výzva č. 62, doba pro podání žádostí 9/16-6/23, alokace 3,148 mld. Kč

6)       Regionální vzdělávání MAS

-          ještě nespuštěno, v plánu od roku 2017

 

Podpora pro je podmíněná a je vázána po celé dotační období výhradně na:

Pořízení vybavení a nezbytné stavební úpravy pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:

•              v oblastech komunikace v cizích jazycích

•              v oblasti technických a řemeslných oborů

•              přírodních věd (obory geologické, geografické, fyzikální, chemické a biologické)

•              ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

-              Nutná provázanost projektu s MAPem (základní vzdělávání), KAPem (střední vzdělávání), strategií ITI (regionální vzdělávání)

-              Podpora 90%, příp. 95% (pokud je projekt veden přes MAS jako prioritní pro danou oblast)

 

-              Projekt nesmí být diskriminační, segregační a naopak musí být inkluzivní