OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

 Zaměření:

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory.

 Harmonogram pro výzvy z OP ŽP na rok 2016 zde:

Prioritní osy a výzvy z tohoto OP ŽP pro školy a obce:

5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie – v roce 2016 výzva č. 19

5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov – v roce 2016 výzva č. 20

 Oprávnění žadatelé: o dotaci mohou požádat obce a města, kraje, příspěvkové organizace, školská zařízení, neziskové organizace, dobrovolné svazky obcí a státní organizace.

 Výše dotace: max. 60% (navíc je možné její podíl navýšit prostřednictvím zvýhodněného úvěru)

 Min. výše způsobilých výdajů: 100 tis. Kč (bez DPH)

 PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ

Energeticky úsporné renovace, výměna a instalace zdrojů (5.1)

• Zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových výplní.

• Výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů.

• Instalace solárně-termických kolektorů.

• Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

 

Výstavba nových veřejných budov v pasivním standardu (5.2)

 • Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu při výstavbě nových budov.