OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST – OPPIK

Podpora je zacílena přednostně na malé a střední podniky, nicméně specifické aktivity jsou mj. vhodné taktéž pro velké podniky, podnikatelská seskupení, výzkumné organizace, provozovatele inovační infrastruktury, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace či orgány státní správy a samosprávy a jim založené či zřizované organizace.

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu.

Přehled prioritních os a nejvyužívanějších programů:

PRIORITNÍ OSA 1           

1.1 Inovace - program Inovace je určen všem podnikům, VŠ a výzkumným institucím, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.

1.2 Potenciál - pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií.

1.3 Aplikace - program je určen na realizaci průmyslového a experimentálního vývoje a žadatelé v něm mohou získat dotaci ve výši až 70 %. Výše dotace může být až 70%. Minimální výše dotace je 3 mil. Kč.

 

PRIORITNÍ OSA 2

2.1 Technologie -tento program je určen všem podnikům, i malým a středním, na nákup strojů, zařízení či pořízení patentových licencí. Dotace je poskytována ve výši maximálně 20 mil. Kč na projekt. Minimální dotace na projekt činí 0,1 mil. Kč pro drobné podniky a 1 mil. Kč pro malé a střední podniky. Podpora podle de minimis bude poskytována ve výši 75 % ZV na dlouhodobý drobný hmotný majetek.

2.2 Nemovitosti - Program Nemovitosti umožňuje získat finanční podporu na rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský subjekt. Podporována je rekonstrukce objektu, nájemního objektu a v neposlední řadě také regenerace zóny.

2.3 Marketing - je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů.

2.4 Školící střediska - umožňuje získat finanční podporu na výstavbu, pořízení či rekonstrukci stávajících školících center, pořízení vybavení školících prostor včetně pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví.

PRIORITNÍ OSA 3

3.1 Úspory energie -tento programumožňuje získat finanční podporu na zateplení, modernizaci a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, elektráren, využití odpadní energie ve výrobních procesech a na zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

3.2 Obnovitelné zdroje energie (OZE) - umožňuje získat finanční podporu na výstavbu a rekonstrukci malých vodních elektráren, instalaci kogenerační jednotky nebo na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla.

3.3 Nízkouhlíkové technologie - program Nízkouhlíkové technologie podporuje konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Dále se dají prostředky čerpat na např. elektromobilitu silničních vozidel. Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

 

PRIORITNÍ OSA 4

4.1 Úspory ICT a sdílené služby – projekty zaměřené např. na budování a modernizace datových center, tvorba nových a sofistikovaných ICT řešení, zřízení center sdílených služeb

4.2. Vysokorychlostní internet – podpora rozšiřování moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi.

 

První kolo některých výzev buď již proběhlo anebo právě probíhá. Úvodní vyhlášení probíhalo v režimu předběžných podání žádosti a poté v plných. Od roku 2016 se již počítá pouze s jedním stupněm podávání. Termíny vybraných výzev naleznete zde, další Vám rádi sdělíme či prokonzultujeme.

Diverzita podpory jednotlivých oblastí je poměrně velká – od stavebních a zateplovacích prací (např. Úspory energií), nákupy strojů (Technologie) až po spoluúčast na zahraničních veletrzích (Marketing), takže se velmi obtížně vystihují společná kritéria, přesto jich zde pár vyjmenujeme:

 

Stručná základní charakteristika:

· Projekty budou hodnoceny kolově a na základě bodovací tabulky

· Výše podpory je odlišná pro malé (vyšší, až 50%) a velké podniky (nižší, 25 - 35%)

· Poskytnutí dotace je vždy v režimu „ex post“