OPERAČNÍ PROGRAM VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ – OPVVV

OP VVV se zaměřuje na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání a v neposlední řadě i sociální soudržnost. OP VVV by také měl snížit rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce. Klíčovým principem OP VVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku v sociálně soudržné společnosti. Velký důraz je také kladen na sociální inkluzi a práci s národnostními menšinami v sociálně vyloučených oblastech.

Operační program je rozdělen na tři Prioritní osy, přičemž první a druhá je určena pouze pro Vysoké školy a výzkumné ústavy. Pro základní a střední školství je určena třetí prioritní osa.

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání:

o   zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Specifické cíle:

3.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

3.2 Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

3.3 Zlepšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

3.4 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

3.5 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

3.6 Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

3.7 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Stručná základní charakteristika:

·         Podporovány budou v jednotlivých programech tato témata především jazyková, čtenářská a matematická gramotnost, manuální zručnost a práce s moderními technologiemi (ICT).

·         Bude se jednat převážně o tzv. „měkké“ projekty, tzn. bude podporováno pouze nezbytně nutné investiční vybavení (dáno čerpáním prostředků skrz Evropský sociální fond)

·         Převážně se bude jednat o projekty s financováním „ex ante“ (formou záloh)

·         Míra podpory se bude pohybovat v rozmezí 70-100%

·         Nutnost provázání projektu s RIS 3 pro ČR a se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020

·         Programy budou vyhlašovány většinou kolovým systémem 

Upozornění:

·  Velké projekty jsou podmíněny účastí vždy několika partnerských subjektů (škol)

·  U projektů, které jsou podmíněny lokalizací do území se SVL byla prozatím vždy nutnost zapojení účastníků z národnostních menšin v rozmezí 50-75%

· Jednalo se prozatím vždy o již větší projekty s minimálním rozpočtem v řádů jednotek miliónů Kč